logo

Metodologie alegeri reprezentanti 2014

logo

METODOLOGIE
De organizare si desfasurare a alegerilor studentilor reprezentanti in Consiliul
Facultatii de Chimie, Universitatea din Bucuresti si Senatul Universitatii din
Bucuresti

Prezenta Metodologie s-a elaborat in temeiul art. 9 alin. (7) din Regulamentul de
alegere a reprezentantilor studentilor in structurile de conducere ale Universitatii din
Bucuresti si este in deplina conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 (Legea educatiei
nationale), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Partea
I si cu celelalte acte normative incidente in vigoare.

Art. 1 Scopul Metodologiei
Aceasta metodologie se intocmeste pentru organizarea alegerilor studentilor
reprezentanti in Consiliul Facultatii de Chimie, Universitatea din Bucuresti,
(„Consiliul Facultatii”), Senatul Universitatii din Bucuresti („Senatul UB”), pentru
anul universitar 2013-2014.

Art. 2 Tipul votului
(1) Membrii in Consiliul Facultatii vor fi alesi prin vot universal, egal si secret al
studentilor Facultatii de Chimie, Universitatea din Bucuresti corespunzator
structurii din care fac parte si pentru care sunt alesi.
(2) Studentul reprezentant in Senatul UB este ales de catre toti studentii Facultatii de
Chimie, Universitatea din Bucuresti.

Art. 3 Functii
(3) Studentii consilieri vor asigura reprezentarea celor 3 cicluri de studii (licenta,
master, doctorat
(4) Fiecare an de studiu din ciclul licenta-ZI va avea un reprezentant in Consiliul
Facultatii.
(5) Pentru ciclurile de studii Master si Doctorat va exista cate un student reprezentant
in Consiliul Facultatii.
(6) Studentii senatori vor fi alesi indiferent de ciclul de studii din care fac parte, iar
numarul lor este de 1(unu).

Art. 4 Calendarul alegerilor

Alegerile pentru desemnarea reprezentatilor studentilor in Consiliul Facultatii de
Chimie si in Senatul Universitatii din Bucuresti vor avea loc conform calendarului
aprobat in cadrul sedintei Senatului Universitatii din Bucuresti din data de 11.12.2013.
(1) Depunerea candidaturilor va avea loc in perioada 6-9 ianuarie 2014. Anuntul
candidaturii se depune in forma electronica la adresa contact@asc-ub.ro, pana pe
data de 9 ianuarie 2014, orele 23:59.
(2) Campania electorala a candidatilor se va desfasura in perioada 10-14 ianuarie
2014. (3) Alegerile vor avea loc in data de 16 ianuarie 2014, in intervalul orar 10:00 –
18:00.
(4) Rezultatul votului se va anunta in maxim 24 de ore de la inchiderea urnelor de
vot.

Art. 5 Campania Electorala
(1) Studentii candidati au posibilitatea de a sustine discursuri in fata colegilor, de a
imparti flyere si de a lipi afise la avizierele special amenajate.
(2) Este interzisa anticampania.
(3) Prin „anticampanie” se intelege orice informatie oferita de catre un candidat, in
mod direct sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise – pe
grupurile anilor sau pe site-ul asociatiei reprezentative, cat si prin mijloace
grafice (afise, flyere, fotografii), care depasesc sfera propriei persoane si vizeaza
unul sau mai multi candidati, indiferent daca sunt sau nu contracandidati pentru
aceeasi functie sau daca informatiile privitoare la acestia sunt sau nu adevarate.

Art. 6 Conditii de validitate ale candidaturilor
(1) Toate candidaturile se vor depune personal, in forma electronica, pe adresa
contact@asc-ub.ro , pana pe data de 9 ianuarie 2014, orele 23:59.
(2) Pentru calitatea de reprezentant in Consiliul Facultatii poate candida orice
persoana care este student al ciclului de studii / anului de studii pentru
reprezentarea caruia candideaza.
(3) Pentru functia de reprezentant in Senatul Universitatii din Bucuresti poate
candida orice persoana care are calitatea de student al Facultatii de Chimie,
Universitatea din Bucuresti.
(4) Cererea de candidatura va include toate datele personale ale candidatului (anul de
studiu, grupa, forma de invatamant, CNP, C.I., domiciliu) precum şi functia
pentru care studentul candideaza.
(5) Separat, studentul va formula o declaratie pe proprie raspundere in care sa
mentioneze faptul ca nu incalca niciuna dintre conditiile enuntate anterior si ca a
luat cunostinta de prezentul regulament.
(6) Orice candidatura neconforma cu cerintele de validitate va fi sanctionata cu
retragerea candidaturii.

Art. 7 Comisia Electorala
(1) Comisia Electorala va fi formata din reprezentanti ai fiecarui ciclu de studii si
reprezentanti ai Asociatiei Studentilor in Chimie.
(2) Comisia Electorala va fi supervizata de un prodecan, ce va avea calitatea de
observator pe intreaga durata a desfasurarii algerilor.

Art. 8 Mandatul aleşilor
(1) Mandatul tuturor alesilor este de 1 an, cu posibilitatea reinnoirii.
(2) Mandatul incepe din ziua urmatoare validarii alegerilor.

Art. 9 Organizarea votului
(1) Se vor organiza doua punct de votare in incinta Facultatii de Chimie,
Universitatea din Bucuresti.
(2) Fiecare student va primi 2 buletine de vot pe care vor fi inscrise numele
candidatilor pentru fiecare din cele 2 functii pentru care se organizeaza alegeri.
Buletinul de vot se va inmana dupa verificarea carnetului de student/legitimatiei
de student si semnarea listei de prezenta la vot.
(3) Pentru studentul reprezentant in Consiliul Facultatii, orice alegator va putea
selecta un singur candidat din lista de candidati aferenti ciclului de studii / anului
de studiu din care face parte.
(4) Pentru studentii reprezentanti in Senatul UB, un alegator va putea selecta intre 1
candidat din lista de candidati pentru functia de reprezentant in Senatul UB.
(5) Numararea voturilor va fi realizata de membrii Comisiei Electorale sub
supravegherea cadrului didactic observator.
(6) Vor fi declarati alesi in aceste functii cei care vor intruni majoritatea simpla a
voturilor exprimate.
(7) Accesul candidatilor in sala unde se vor numara voturile este strict interzisa pana
la finalizarea procedurilor.
(8) Procedurile si rezultatul alegerilor se consemneaza intr-un proces verbal, ce
urmeaza a fi prezentat Consiliului Facultatii de Chimie, Universitatea din
Bucuresti, respectiv Senatului Universitatii din Bucuresti, pentru confirmarea
validitatii alegerilor si care va fi facut public in termen de 24 de ore de la
terminarea alegerilor.

Art. 10 Sanctiuni
(1) Incalcarea oricarei reguli prevazute in prezentul Regulament de catre candidati
atrage retragerea candidaturii persoanei in cauza.
(2) Candidatii ai caror drepturi au fost vatamate in procesul electoral vor putea sesiza
acest lucru, in scris, Comisiei Electorale in termen de 2 zile de la data constatarii
acestei stari. Orice sesizare depusa dupa aceasta data, respectiv orice sesizare
depusa la alte organe din cadrul Facultatii de Chimie sau ale Universitatii din
Bucuresti nu va fi luată in considerare.

Art. 11 Dispozitii tranzitorii si finale
(1) Prezenta Metodologie intră in vigoare in data de 20.12.2013.
(2) Prezenta Metodologie abroga orice alta Metodologie de organizare si desfasurare
a alegerilor pentru reprezentanti in cadrul Facultatii de Chimie, Universitatea din
Bucuresti.
(3) Prezenta Metodologie se completeaza cu prevederile Regulamentului de alegere a
reprezentantilor studentilor in structurile de conducere ale Universitatii din
Bucuresti, aprobat de Senatul Universitatii din Bucuresti in data de 11 decembrie
2013, ale Legii nr 1/2011 (Legea educatiei nationale), publicata in Monitorul
Oficial al Romȃniei nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Partea I si cu celelalte acte
normative incidente in vigoare.

 

Pentru a descarca accesati  : METODOLOGIE_alegeri_reprezentanti_2014_Chimie

Leave a Reply

logo