Istoric

ACT CONSTITUTIV
al
Asociaţiei
“ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CHIMIŞTI A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI”

În dorinţa de a constitui o asociaţie care sã vinã în sprijinul studenţilor Facultãţii de Chimie a Universitãţii din Bucureşti, subsemnaţii, în calitate de membri fondatori (în ordine alfabeticã):

• Batâr Alexandra, identificată cu CI Seria , Nr. ——, Eliberat de Pol. Mun. Rm. Vîlcea, la data de ——, domiciliatã în Mun. Rm. Vîlcea, Jud. Vîlcea
• Curuia Irina Maria, identificată cu CI, Seria
, Nr. ——, Eliberat de  Pol. Oraşului Cernavodă , la data de ——, domiciliatã în Cernavodă , Jud. Constanţa

• Dincă Alina Simona, identificata cu CI, Seria , Nr. ——, Eliberat de Pol. Oraşului Corabia, la data de ——, domiciliată în Corabia, Jud. Olt

• Dobrinescu Claudiu Constantin, identificat prin Seria , Nr. ——, Eliberat de SPCLEP Rm. Vîlcea, la data de ——, domiciliat în Ocnele Mari, Jud. Vîlcea

• Ilie Mirela, identificată prin CI Seria , Nr. ——, Eliberat de Pol. Mun. Piteşti, la data de —— domiciliată în Piteşti, Jud. Argeş
• Neagu Andreea-Elena, identificată prin CI Seria
, Nr. ——, Eliberat de Secţia 8, la data de ——, domiciliată în Sect. 2, Bucuresti
• Rîcă Daiana Elena, identificată cu CI Seria
, Nr. ——, Eliberat de SPCLEP Tg-Jiu, la data de ——, domiciliată în Tg-Jiu, Jud. Gorj

• Tudor Andreea, identificată cu CI, Seria , Nr. ——, Eliberat de Pol. Mun. Buzău, la data de ——, domiciliată în Mun. Buzău, Jud. Buzău

• Ureche Cristina-Ileana, identificată prin CI Seria , Nr. ——, Eliberat de Pol. Mun. Sibiu, la data de ——, domiciliată în Sibiu, Jud. Sibiu


am convenit sã constituim Asociaţia având denumirea “ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CHIMIŞTI A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI”,  denumitã în continuare ASC-UB, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 61184 din 01.04.2008 eliberatã de Ministerul Justiţiei.

Cap. 1: Dispozitii generale

Art. 1 ASC-UB urmeazã sã se organizeze şi sã funcţioneze ca persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, apolitică, independentă si neguvernamentală.
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, dispoziţiile statutului şi ale regulamentului intern.

Art. 2 ASC-UB se constituie şi funcţionează pe durată nelimitată şi îşi începe activitatea din momentul dobândirii personalităţii juridice.

Art. 3 Sediul ASC-UB se aflã în Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 4-12, Sala 5, Sector 3, Bucureşti, România.

Cap. 2 Scopul Asociatiei

Art. 4 Scopul ASC-UB este de a se asigura că interesele studenţilor din Facultatea de Chimie sunt respectate.

Cap. 3 Membrii Asociatiei

Art. 5 În componenţa asociaţiei intră următoarele categorii de membri:
a) membri fondatori
b) membri aderenţi
c) membri onorifici

Art. 6 Membrii fondatori ai ASC-UB (în ordine alfabeticã) sunt:

• Batâr Alexandra

• Curuia Irina Maria

• Dincă Alina Simona

• Dobrinescu Claudiu Constantin

• Ilie Mirela

• Neagu Andreea-Elena

• Rîcă Daiana Elena

• Tudor Andreea

• Ureche Cristina-Ileana

Art. 7 Membrii ce vor adera la Actul Constitutiv şi la Statutul ASC-UB ulterior constituirii ASC-UB vor avea calitatea de membru aderent, având drepturile şi obligaţiile rezultate din Statutul ASC-UB la care aderã, precum şi cele stabilite prin lege. Pot dobândi calitatea de membri aderenţi ai ASC-UB toţi studenţii Facultãţii de Chimie a Universitãţii din Bucureşti, pe baza unei cereri scrise aprobate de cãtre Consiliul Director.

Art. 8 Consiliul Director are competenţa exclusivã de a numi membri de onoare dintre persoanele care sprijinã activitatea desfãşuratã de ASC-UB.

Art. 9 Drepturile si indatoririle membrilor Asociatiei Studentilor Chimisti a Universitatii din Bucuresti sunt stabilite prin Statutul Asociatiei.

Cap. 5 Organele de conducere, administrare si control

Art. 10 ASC-UB are urmatoarele organe:

· Adunarea Generalã

· Consiliul Director

Cenzorul

Art. 11 Adunarea Generalã este organul suprem de conducere alcatuit din totalitatea membrilor asociaţiei. Adunarea Generala asigurã reprezentativitatea ASC-UB şi exprimã atitudinea studenţilor.
Art. 12 Atribuţiile Adunării Generale sunt stabilite prin statutul ASC-UB, prin regulamentele de ordine interioara si a dispoziţiilor legale in vigoare.

Art. 13 Consiliul Director asigurã reprezentarea studenţilor la nivelul ASC-UB şi al Facultãţii de Chimie, fiind ales de Adunarea Generalã.

Din Consiliul Director fac parte Preşedintele, Vicepreşedintele Extern, Vicepreşedintele Intern , Secretarul Seneral şi 7 membri, care vor coordona câte un departament ale cărui atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite de un regulament de ordine interioară.

Art. 14 Atribuţiile Consiliului Director sunt stabilite prin statutul ASC-UB, prin regulamentul de ordine interioară si a dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 15 Consiliul Director iniţial al ASC-UB este cel desemnat prin prezentul Act Constitutiv şi este compus din nouã membri: domnişoarele Batâr Alexandra, Curuia Irina Maria, Dincă Alina Simona, Ilie Mirela, Neagu Andreea-Elena, Rîcă Daiana Elena, Tudor Andreea, Ureche Cristina-Ileana şi domnul Dobrinescu Claudiu Constantin.

Art. 16 Preşedintele reprezintã ASC-UB fiind ales de Adunarea Generalã.
Preşedintele este membru al Consiliului Director, deţinând funcţia de preşedinte al Consiliului Director, coordonând activitatea acestuia.
Art. 17 Primul preşedinte al ASC-UB este cel desemnat prin prezentul Act Constitutiv şi anume domnul Dobrinescu Claudiu Constantin.

Art. 18 Cenzorul reprezintă organul de control financiar intern al Asociaţiei.

Primul cenzor este: Curea Florin Alexandru.

Art. 19 Competenta Cenzorului este stabilită prin Statutul ASC-UB.

Cap. 6 Patrimoniul ASC-UB

Art. 20 Patrimoniul iniţial al ASC-UB este constituit din aporturile în bani ale asociaţilor, constănd în suma de 500 RON.

Cap. 7 Dispoziţii finale si tranzitorii

Art. 21 ASC-UB are însemne şi sigilii propii.

Art. 22 Modificarea sau completarea Actului Constitutiv se face in formă scrisă şi cu îndeplinirea formelor legale de fond şi formă.

Art. 23 Pentru îndeplinirea şi semnarea actelor de procedură necesare dobândirii personalităţii juridice a ASC-UB, se împuterniceşte Claudiu Dobrinescu, identificat prin C.I. Seria …, Nr. ….., care are posibilitatea de a realiza direct sau prin avocat angajat, redactarea actelor necesare, inclusiv a Statutului ASC-UB precum şi reprezentarea în faţa autorităţilor de stat şi judiciare competente.

Art. 24 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu cele ale statutului ASC-UB.

Vicepreşedinte Extern,            Membru,                                             Membru,

Batâr Alexandra                  Curuia Irina Maria                       Dincă Alina Simona

Preşedinte,                                            Secretar General,             Membru,

Dobrinescu Claudiu Constantin             Ilie Mirela             Neagu Andreea-Elena

Membru,                                           Membru,                        Vicepreşedinte Intern,

Rîcă Daiana Elena                          Tudor Andreea              Ureche Cristina-Ileana

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *