Regulamente

Regulament de Ordine Interioară

– ASC-UB-

Cap. 1 Dispoziţii generale

Art. 1 Dispoziţiile prezentului regulament fac referire la buna desfăşurare, disciplina, realizarea în bune condiţii a activităţii Asociaţiei Studenţilor Chimişti a Universităţii din Bucureşti, drepturile, responsabilităţile membrilor şi se aplică în conformitate cu Codul Muncii şi legislaţia în vigoare, respectiv în baza Ordonanţei Guvernului 26 din 30 ianuarie 2000, cu completările aduse de Ordonanţa Guvernului 37 din 30 ianuarie 2003, cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Abrevierea folosită va fi ASC-UB.

Art. 2 ASC-UB se constituie ca persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, independentă si neguvernamentală.

Art. 3 În cadrul asociaţiei este interzisă orice discriminare între membri pe criterii politice, convingeri religioase, etnice, de sex, de orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de oricare altă asemenea natură.

Cap. 2 Drepturile şi obligaţiile membrilor

Art. 4 Membrii ASC-UB sunt recrutaţi în urma sesiunilor de recrutare.

Art. 5 Drepturile şi obligaţiile membrilor sunt menite să asigure participarea efectivă, cu spirit de răspundere, la servirea intereselor organizaţiei, la valorificarea la un grad superior a resurselor financiare, materiale şi umane, în vederea obţinerii unei înalte eficienţe.

Art. 6 Membrii ASC-UB, în raport cu atribuţiile ce le revin, potrivit fişelor departamentale, au obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile de disciplină stabilite în asociaţia în care îşi desfăşoară activitatea, contribuind la instaurarea unui climat corespunzător pentru o organizare şi desfăşurare eficientă şi la un nivel calitativ superior a activităţii organizaţiei, precum şi pentru fructificarea potenţialului intelectual al acestora.

Art. 7 Asociaţia poate numi Membri de Onoare dintre persoanele care au sprijinit activitatea acesteia, alegerea lor fiind de competenţa Consiliului Director. Calitatea de membru de onoare se propune Consiliului Director de către orice membru al acestuia.

Art. 8 Drepturile şi obligaţiile membrilor sunt cele prevăzute in statutul ASC-UB.

Art. 9 Încetarea calităţii de membru are loc în condiţiile stipulate in statutul ASC-UB.

Art. 10 Datele personale ale membrilor sunt confidenţiale. Acestea nu pot fi furnizate către o terţă persoană fizică sau juridică decât cu acordul explicit al membrului/membrilor în cauză.

Cap. 3 Organizarea activităţii ASC-UB

Art. 11 Din punct de vedere funcţional, ASC-UB are următoarea structură:

a)     Preşedinte

b)    Vicepreşedinte Extern

c)     Vicepreşedinte Intern

d)    Secretar General

e)     Coordonatori Departamente.

Art. 12 Activitatea ASC-UB se realizează prin întrunirea membrilor săi în şedinţe ordinare şi extraordinare. Şedinţele sunt moderate de către preşedintele ASC-UB, iar în absenţa acestuia, de către vicepreşedintele extern.

Art. 13 Fiecare şedinţă se desfăşoară după un program stabilit în prealabil de Preşedinte şi Secretarul General, sub forma unei ordini de zi a discuţiilor, citită la începutul fiecărei şedinţe şi aprobată şi se finalizează cu încheierea de către Secretarul General a unui proces – verbal, citirea, aprobarea şi semnarea acestuia de membrii prezenti.

Art. 14 Realizarea concretă a activităţilor ASC-UB se face în principal prin desfăşurarea de proiecte. Proiectele se vor desfăşura in conformitate cu planificarea adoptată, iar conducerea acestora se realizează de către un coordonator de proiect, care îşi formează echipa de proiect în funcţie de necesităţile proiectului.

Art. 15 Se încurajează desfăşurarea de proiecte in colaborare cu alte asociaţii sau organizaţii, pentru desfăşurarea acestora din urmă încheindu-se un protocol de colaborare, în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei asociaţii sau organizaţii în parte, precum şi durata acestuia.

Pentru a desfăşura un proiect în colaborare este nevoie de acceptul Consiliului Director. Orice protocol de colaborare se semnează de către Preşedinte.

Cap. 4 Reguli de disciplină şi norme de protecţie a desfăşurarii activităţii

Art. 16 În vederea obţinerii unei optime organizări a activităţii, precum şi a unui nivel superior de eficienţă în cadrul ASC-UB, se impune aplicarea şi respectarea normelor de conduită şi a măsurilor referitoare la securitatea desfăşurării activităţii.

Art. 17 În timpul desfăşurării şedinţelor, membrii au obligaţia să aibă un comportament care să nu stânjenească sau să ofenseze pe ceilalţi membri.

Art. 18 Pentru asigurarea unui cadru de discuţii optim obţinerii de rezultate eficiente, membrii au obligaţia respectării următoarelor măsuri:

a) este interzis fumatul în alte locuri decât cele special amenajate;

b) evitarea efectuării convorbirilor telefonice în interes personal, în timpul şi în sala desfăşurării şedinţelor;

c) executarea în timpul şedinţelor a altor activităţi străine de scopul întrunirii;

d) folosirea raţională a bunurilor care fac parte din patrimoniul ASC-UB.

Art. 19 Folosirea sediului:

a) La şedinţe participă doar membrii ASC-UB, exceptând situaţiile in care aceştia permit participarea unor persoane din afara asociaţiei;

b)    De asemenea, materialele din sediu pot fi folosite doar în interiorul acestuia; nu se vor lua cărti sau alte materiale ce aparţin inventariului sediului ASC-UB; dacă totuşi cineva are nevoie de ceva din sediu, pe o perioadă determinată de timp, va lua legătura cu Preşedintele şi va semna un proces verbal de primire a materialului/materialelor respective, urmând să le returneze în aceeaşi stare de funcţionare, urmarind folosirea raţională a acestora;

c)     La părăsirea sediului se va lăsa curăţenie;

d)    Pentru activităţile de desfăşurat se pot folosi calculatoarele, cu specificaţia de a ne limita la documentele noastre, fără a intra în celelalte documente sau a modifica sau şterge documente existente pe respectivele calculatoare.

Cap. 5 Abateri şi sancţiuni

Art. 20 Constituie abateri următoarele acţiuni întreprinse de membrii ASC-UB:

a) comiterea de fraude în dauna ASC-UB;

b) utilizarea patrimoniului social în folosul personal;

c) nerespectarea Statutului şi a Regulamentului de Ordine Interioară;

d) prejudicierea imaginii ASC-UB sau a încurajării de astfel de acţiuni;

e) împiedicarea cu rea-voinţă a desfăşurării proiectelor proprii ASC-UB;

f) neîndeplinirea sarcinilor încredinţate sau nerespectarea deciziilor adoptate.

Art. 21 În raport cu gravitatea abaterilor comise, sancţiunile care se aplică sunt următoarele:

a) avertisment;

b) suspendarea calităţii de membru ASC-UB;

c) excludere.

Sancţiunea se aplică respectând prezumţia de nevinovăţie a membrului şi numai după cercetarea prealabilă a faptei ce constituie o abatere, cu ascultarea şi verificarea celor susţinute de membru.

La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, împrejurările în care a fost săvârşită, gradul de vinovăţie al membrului, dacă acesta a mai avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii.

Hotărârea se ia de către Consiliul Director şi necesită majoritatea absolută a membrilor Consiliului.

Decizia poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicarea ei membrului, după care decizia rămâne definitivă.

Art. 22 Lipsa nemotivată sau intârzierea la o şedinţă se va sancţiona prin aducerea de: markere, scotch, coli, sfoara, prăjituri, sucuri, etc.

Art. 23 În cazul în care un membru al Consiliului Director nu poate participa la o şedinţă, el va anunţa conducerea ASC-UB. Preşedintele va desemna un înlocuitor. În cazul în care absenţa prevăzută depăşeşte trei luni, Consiliul Director va desemna un singur înlocuitor pentru toată această perioadă.

Art. 24 Un membru al Consiliului Director care a lipsit nemotivat la mai mult de trei  sedinte ordinare consecutive va fi considerat din oficiu exclus. Consiliul Director va desemna un singur înlocuitor până la organizarea de noi alegeri.

Art. 25 În ceea ce priveşte procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale membrilor ASC-UB, Consiliul Director se întruneşte şi în mod excepţional, la cererea oricărui membru al său.

Cap. 7 Recompense

Art. 26 Membrii ASC-UB care îşi îndeplinesc activitatea cu obţinerea eficienţei corespunzătoare, pot fi recompensaţi prin acordarea de premii materiale şi/sau onorifice stabilite de Consiliul Director.

Art. 27 Recompensele se pot acorda membrilor ASC-UB în următoarele condiţii:

a)     Contribuţii importante la activităţile ASC-UB;

b)    Câştigarea de premii la concursuri, congrese sau sesiuni ştiinţifice studenţeşti interne sau internaţionale;

c)      Alte situaţii hotărâte de Consiliul Director.

Art. 28 Membrii cei mai activi se vor bucura de onorarea invitatiilor adresate ASC-UB, de schimburi culturale si profesionale naţionale şi internaţionale.

Art. 29 Tot pe baza evaluărilor făcute de către Consiliul Director se va intocmi anual, o listă cu cei mai merituoşi membri care vor fi recompensaţi în cadrul unei festivităţi de premiere.

Cap. 8 Dispoziţii finale

Art. 30 Prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioară se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 32 Regulamentul de Ordine Interioară poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale, cu o majoritate de două treimi, la propunerea Consiliului Director.

Art. 33 Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu votarea sa de către doua treimi din membrii Adunarii Generale ASC-UB de la data de ………… şi va fi adus la cunoştinţa tuturor membrilor.

Anexa 1

FIŞE DEPARTAMENTALE ASC-UB

I. DEPARTAMENTUL DE RESURSE UMANE

A.   DESCRIEREA

–         recrutarea şi selecţia voluntarilor adecvaţi cu profilele departamentale şi asigurarea unor relaţii interpersonale, interdepartamentale şi intradepartamentale optime în cadrul ASC-UB

B.   ATRIBUŢII

–         recrutare – selecţie

 • elaborarea unei strategii personalizate
 • elaborarea formularelor de aplicare
 • elaborarea strategiei de intervievare
 • corectarea chestionarelor
 • programarea membrilor pentru interviu
 • intervievare
 • selecţia voluntarilor şi anuntarea acestora
 • perioada de mentorat şi supervizarea noilor membrii

–         motivare, supervizare, evaluare şi recompensare voluntari

 • strategie de motivare (team-building-uri, workshop-uri gratuite)
 • întocmire fişe de observaţie
 • locuri la şcoli de vara, locuri gratuite la training-uri

–         gestionarea relaţiilor intradepartamentale şi interdepartamentale

 • managementul coflictelor

–         consiliere şi dezvoltare profesională şi personală

 • asigurare internship
 • training-uri, workshop-uri, team-building-uri

–         analiza sistematică efectuată la nivelul funcţiilor, posturilor şi departamentelor

–         întocmirea Regulametului de Ordine Interioară

C.   RESPONSABILITĂŢI

–         servirea intereselor organizaţiei privind o mai bună comunicare, înţelegere şi cooperare între diverşi indivizi, grupuri şi institutii ale societăţii, între organizaţie şi publicul său

–         comunicarea permanentă cu superiorii şi colegii din cadrul departamentului şi a celorlalte departamente

–         menţinerea spiritului de echipă

–         respectarea principiilor organizaţiei

–         respectarea Regulamentului de Ordine Interioară

D.   CERINTELE DEPARTAMENTULUI

–         educaţie – minim de cunoştinţe necesare pentru o bună funcţionare a departamentului

 • management de proiect
 • managementul echipei

–         abilităţi

 • gândire strategică şi sistematică
 • iniţiativă
 • echilibru
 • obiectivitate
 • capacitate de reflecţie critică
 • capacitate de lucru în echipă

II. DEPARTAMENTUL DE RELAŢII PUBLICE

A.   DESCRIEREA

– promovarea imaginii asociaţiei în randul studenţilor, al altor asociaţii şi al sponsorilor, curenţi şi potenţiali

B.   ATRIBUŢII

–         crearea de materiale de promovare

 • afişe, mape, pliante, CD-uri
 • obiecte personalizate
 • site (inclusiv administrare şi reactualizare informaţii)
 • sigla asociaţie
 • creare şi trimitere invitaţii
 • menţinerea unei agende cu date importante ale firmelor
 • menţinerea unei agende cu date de naştere ale membrilor

–         scrisori deschise

–         relaţii cu mass-media

 • baza de date şi arhiva
 • stabilire şi organizare conferinţe de presă
 • menţinerea relaţiilor cu presa

–         activităţi de lobby pentru proiecte

–         campanii publicitare

 • strategie (site, afişe, presa, teasing, fluturaşi, etc.)

C.   RESPONSABILITĂŢI

–         servirea intereselor organizaţiei privind o mai bună promovare a imaginii acesteia în rândul membrilor, studenţilor, colaboratorilor, sponsorilor actuali şi potenţiali

–         comunicarea permanentă cu superiorii şi cu membrii celorlalte departamente în vederea menţinerii la zi a informaţiilor privind activitatea asociaţiei şi schimbărilor care survin pe parcurs

–         calitatea serviciilor prestate şi a activităţilor desfăşurate în vederea informării corecte asupra asociaţiei şi proiectelor acesteia

–         perfecţionarea profesională continuă

–         menţinerea spiritului de echipă

–         respectarea principiilor organizaţiei

–         respectarea Regulamentului de Ordine Interioară

D.   CERINŢELE DEPARTAMENTULUI

–         educaţie – minim de cunoştinţe necesare pentru o bună funcţionare în cadrul departamentului

 • training PR
 • training publicitate
 • training pentru administrare site-uri

–         abilităţi:

 • comunicare
 • creativitate
 • originalitate
 • iniţiativă
 • time management
 • mobilitate
 • flexibilitate
 • lucru în echipă
 • dinamism
 • tact

III. DEPARTAMENTUL DE PROIECTE

1.     DESCRIERE

– organizează evenimente şi proiecte în cadrul asociaţiei sau în colaborare cu alte asociaţii, în vederea promovării imaginii ASC-UB şi a  îndeplinirii obiectivelor acesteia

2.     ATRIBUŢII

–         organizare, programare şi planificare evenimente

 • scrierea proiectelor
 • organizarea efectivă şi planificarea desfăşurării evenimentului
 • rezervarea locurilor, locaţiilor
 • anunţarea participanţilor
 • coordonarea resurselor materiale

–         organizarea conferinţelor de presă

 • împarţire de mape, invitaţii, obiecte personalizate
 • organizarea locaţiei

3.     RESPONSABILITĂŢI

–         servirea intereselor organizaţiei privind o mai bună înţelegere, comunicare şi cooperare între membrii în vederea organizării eficiente şi la un nivel calitativ superior al activităţilor organizaţiei

–         comunicarea permanentă cu superiorii şi cu membrii celorlalte departamente în vederea obţinerii informaţiilor şi a schimbărilor survenite pe parcurs

–         asigurarea calităţii serviciilor furnizate în vederea atingerii scopului evenimentelor organizate

–         perfecţionarea profesională continuă

–         menţinerea spiritului de echipă

–         respectarea principiilor organizaţiei

–         respectarea Regulamentului de Ordine Interioară

4.     CERINŢELE DEPARTAMENTULUI

–         educaţie – minim de cunoştinţe pentru buna desfăşurare a activităţilor departamentului:

 • training pentru scrierea proiectelor şi management de proiect
 • training managementul timpului

–         abilităţi

 • dinanism
 • lucru în echipă
 • comunicare
 • creativitate
 • încredere în sine
 • abilităţi organizatorice/ de coordonare
 • jovialitate
 • flexibilitate

IV. DEPARTAMENTUL ECONOMIC

A.   DESCRIERE

– crearea unei baze financiare şi materiale constante în vederea susţinerii activităţii organizaţiei şi obţinerea unor sponsorizări pe proiecte specifice

B.   ATRIBUŢII

–         crearea unei arhive a sponsorilor şi a potenţialilor sponsori

–         menţinerea relaţiilor

 • informarea privind proiectele actuale
 • scrisori de finanţare
 • trimiterea unor obiecte personalizate
 • trimiterea mapelor de prezentare

–         realizarea mapelor de proiect pentru sponsorizare

–         crearea bugetului pentru asociaţie şi pentru proiecte

–         inventariere consumabile

–         încasare taxe de participare şi sponsorizări

–         negociere contracte de sponsorizare

C.   RESPONSABILITĂŢI

–         servirea organizaţiei privind o bună colaborare cu sponsorii actuali şi potenţiali în vederea obţinerii unor colaborări cu aceştia

–         comunicarea permanentă cu superiorii şi cu membrii celorlalte departamente în vederea informarii asupra bugetului şi a cheltuielilor necesare

–         calitatea serviciilor oferite în vederea credibilităţii în faţa sponsorilor şi a menţinerii continuităţii colaborării cu aceştia

–         perfecţionarea profesională continuă

–         menţinerea spiritului de echipă

–         respectarea principiilor organizaţiei

–         respectarea Regulamentului de Ordine Interioară

D.   CERINŢELE DEPARTAMENTULUI

–         educaţie – minim de cunoştinţe necesare în vederea unei bune funcţionări a departamentului:

 • training FR
 • training finanţări
 • cursuri de comunicare şi persuasiune

–         abilităţi

 • comunicare
 • persuasiune
 • negociere
 • iniţiativă
 • perseverenţă
 • încredere în sine
 • dinamism

V. DEPARTAMENTUL SOCIAL

A.   DESCRIERE

–         preluarea şi rezolvarea problemelor sociale ale studenţilor (cazare, burse, tabere, alte situatii de natura sociala)

B.   ATRIBUTII

– planifica, verifica si indruma activitatea membrilor aflati in coordonare
– stabileste, obiectivele departamentului si monitorizeaza indeplinirea acestora
– coordoneaza activitatea de realizare a situatiilor de natura sociala

– gestionarea relaţiilor între studenţi

– creează canale de comunicare cu studenţii cu care vine in contact

– menţine legătura cu toţi reprezentanţii astfel încat informaţia să ajungă cât mai repede la toţi studenţii facultăţii

– managementul coflictelor

– consiliere şi dezvoltare profesională şi personală

– menţinerea unei  baze de date si arhiva cu studenţii cazaţi în cămin, cu studentii bursieri, cu studentii care au beneficiat de tabere

– preia toate problemele studenţilor

C.   RESPONSABILITATI

–         trebuie să comunice rapid Consiliului Director ASC-UB problemele studenţilor pentru a fi rezolvate

–         comunicarea permanenta cu superiorii si colegii din cadrul departamentului si a celorlalte departamente in vederea schimbului informational care sa permita buna rezolvare a problemelor

–         perfectionare profesionala continua

–         mentinerea spiritului de echipa

–         respectarea principiilor organizatiei

–         respectarea Regulamentului de Ordine Interioara

D.   CERINTELE DEPARTAMENTULUI

–         educatie – minim de cunostinte necesare pentru buna desfasurare a departamentului:

 • managementul timpului

–         abilitati

 • comunicare
 • spontaneitate
 • dinamism
 • curiozitate epistemica
 • initiativa
 • creativitate
 • responsabilitate
 • capacitate de a lucra in echipa
 • flexibilitate
 • auto-control
 • sociabilitate

Anexa 2

Regulament de alegeri ASC-UB

Cap. I Dispoziţii generale

Art. 1 Alegerile sunt organizate de către Consiliul Director în funcţie.

Art. 2 Data alegerilor va fi în aşa fel stabilitã încât sã fie precedatã de un interval de cel putin 10 zile pentru depunerea candidaturilor.

Art. 3 O persoană poate ocupa funcţii de conducere, conform legilor in vigoare, statutului si a prezentului regulament, parte integrantă a regulamentului de ordine interioară.

Art. 4 Alegerea unei persoane în Consiliul Director se face numai cu consimţământul acesteia.

Art. 5 Pot vota şi candida toţi studenţii Facultãţii de Chimie a Universitãţii  din Bucureşti, membri ai ASC-UB. fără deosebire de sex, rasă, religie sau naţionalitate.

Art. 6 Pentru a putea candida la una din funcţiile de membru în Consiliul Director trebuie:

–         să fii membru ASC-UB ;

–         în momentul înscrierii în anul de studiu aferent alegerilor să fi declarat integralist;

–         să fi participat la cel puţin una din acţiunile ASC-UB ;

–         să nu fi primit nici una din sancţiunile prevăzute de Regulamentul de Ordine Interioară ;

–         să nu faci parte din vreo formaţiune politică (conf. Statutului).

Art.  7 Din Consiliul Director fac parte Preşedintele, Vicepreşedintele Extern, Vicepreşedintele Intern , Secretarul General, 5 membri care vor coordona câte un departament ale cărui atribuţii şi responsabilităţi sunt stabilite de regulamentul de ordine interioară si 2 consilieri.

Art. 8 Preşedintele ASC-UB este reprezentantul studenţilor chimişti în Consiliul Facultăţii şi în Biroul de Consiliu al Facultatii, şi membru de drept al acestuia.

Art.  9 Alegerea Preşedintelui, a Vicepreşedintelui Extern, a Vicepreşedintelui Intern, a Secretarului General, a coordonatorilor de departamente si a celor doi consilieri se face pentru fiecare funcţie în parte.

Art. 10 Membrii Consiliului Director sunt aleşi prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii ASC-UB, în cadrul unei reuniuni anuale a Adunării Generale, conform statutului, în condiţiile stipulate de prezentul regulament de organizare a alegerilor, parte integrantă a regulamentului de ordine interioară.

Art. 12 La Adunarea Generală pot participa, cu titlu de invitaţi, şi alte persoane care primesc acest statut în plenul Adunării Generale, la recomandarea Consiliului Director; toţi aceştia nu au drept de vot şi nu pot fi aleşi în organele de conducere ale ASC-UB.

Art. 13 Se declară alese în Consiliul Director, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru”, persoanele care au obţinut majoritatea voturilor (jumătate plus unu) din totalul membrilor electori.

Cap. II Depunerea candidaturilor

Art. 14 Membrii  care doresc să candideze îşi anunţă intenţia de a candida la Secretarul General al ASC-UB, în intervalul prevazut pentru depunerea candidaturilor şi conform unui program prestabilit. Candidaturile se depun în scris, însoţite de un CV şi o scrisoare de intenţie.

Art.15 Cei care doresc să candideze la funcţia de Preşedinte îşi depun, pe langă cele prezentate mai sus şi planul managerial.

Art. 16 Planurile de candidatură, CV-urile şi scrisorile de intenţie sunt păstrate în sediul ASC-UB şi pot fi consultate de orice membru cu drept de vot.

Art. 17 La expirarea termenului de depunere a candidaturilor, Secretarul General  va afişa lista tuturor celor care şi-au depus candidatura.

Cap. III Modul de desfăşurare al alegerilor

Art. 18 Preşedintele care îşi încheie mandatul va prezenta un raport asupra activităţii depuse de vechiul Consiliu Director.

Art. 19 Consiliul Director în funcţie desemnează o persoană (dintre cei care nu candidează)  care să conducă şedinţa de alegeri şi încă două persoane, care vor compune comisia de numărare a voturilor preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului general, coordonatorilor de departamente şi celor doi consilieri membri în Consiliul Director al ASC-UB.

Art. 20 Alegerea preşedintelui, a vicepreşedinţilor, a secretarului general, a coordonatorilor de departamente şi a celorlalţi membri în Consiliul Director se face pentru fiecare funcţie în parte.

Art. 21 Pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte extern, vicepreşedinte intern şi cea de secretar general pot candida membri care au minim un an de experienţă/activitate în cadrul ASC-UB.

Art. 22 Pentru a vota studenţii se legimitează cu cartea de identitate şi cu carnetul sau legitimaţia de student vizat pe anul universitar respectiv.

Art. 23 Fiecare student care votează va primi un buletin de vot ştampilat pe care sunt menţionaţi candidaţii. În dreptul fiecărui nume va exista o căsuţă în care se va putea bifa candidatul dorit.

Art. 24 În cazul în care apar mai multe căsuţe bifate ori nici o căsuţă bifată votul este considerat nul.

Art. 25 Buletinele de vot se vor introduce într-o urnă goală şi sigilată.

Art. 26 După terminarea alegerilor se deschide urna iar comisia de alegeri începe numărarea voturilor.

Art. 27 În caz de egalitate între primii clasaţi, în cel mult 3 zile se vor organiza alegeri, la care vor participa doar candidaţii egali ca voturi. Prezentul regulament se va aplica corespunzător.

Art. 28 Consiliul Director ASUB în funcţiune la data organizării alegerilor analizează modul de desfăşurare a alegerilor şi confirmă legalitatea alegerii noilor membri ai Consiliului Director ASC-UB.

Art. 29 Cu prilejul desfăşurării alegerilor Consiliului Director se încheie un proces-verbal care conţine rezultatele votului, numele preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului general, coordonatorilor de departamente şi numele  celorlalţi membri ai Consiliului Director. Procesul-verbal, semnat de cel care l-a întocmit şi de toţi membrii Adunării Generale, va fi depus la sediul ASC-UB, unde se păstrează pe toată perioada mandatului, după care se arhivează.  La procesul-verbal se vor ataşa buletinele de vot.

Cap. IV Contestaţii

Art. 30 Se poate depune o contestaţie în termen de 24 de ore din momentul aflarii rezultatului la sediul ASC-UB.

Art. 31 Contestaţiile depuse în termen vor fi analizate de catre conducerea ASC-UB şi ASUB, iar rezultatul analizei contestaţiei va fi transmis contestatarului în cel mult trei zile lucrătoare.

Art. 32 Nu sunt acceptate decât contestaţiile scrise şi semnate.

Cap. V Dispoziţii finale

Art. 33 Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor membrilor ASC-UB.

Art. 34 Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu votarea sa de către două treimi din membrii Adunării Generale a ASC-UB de la data de ………… şi va fi adus la cunoştinţa tuturor membrilor.

Art. 35 Consiliul Director al ASC-UB răspunde pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Regulament.

Art. 36 Orice modificare a prezentului Regulament se va efectua cu o majoritate de două treimi a Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director. Ea se anunţă cu cel puţin o lună înainte de a fi supusă la vot.

Art. 37 Calitatea de membru în Consiliul Director se pierde ca urmare a încetării  calităţii de student. Locurile rămase vacante în Consiliul Director se ocupă prin aceeaşi procedură ca la alegeri.Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *